Marko Homestay, Pulau Mansuar, Raja Ampat
Yenmakrak Homestay, Yenbekwan, Pulau Mansuar, Raja Ampat
Koryau Kayem Homestay, Yenbuba, Pulau Mansuar, Raja Ampat